Bewindvoering, mentorschap en curatele

Bewindvoering

Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat hun financiële belangen te behartigen. In zo’n geval kunnen iemands goederen onder bewind gesteld worden. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen, zoals een huis, en rechten, zoals recht op loon of uitkering. Een bewindvoerder behartigt dan zijn financiële belangen.

In overleg kan Herenwold bewindvoering aanvragen en als bewindvoerder optreden.

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Persoonlijke belangen zijn belangen die niet over geld of goederen gaan. Het gaat vooral om beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten, demente bejaarden en psychiatrische patiënten.

In overleg kan Herenwold mentorschap aanvragen en als mentor optreden.

Ondercuratelestelling

Curatele is een maatregel bedoeld voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De betrokkene krijgt dan ondercuratelestelling.

In overleg kan Herenwold ondercuratelestelling aanvragen en als curator optreden. Zie hier voor het aanvragen van bewindvoering, mentorschap en curatele.